Door:
Dik van de Koolwijk

23 augustus 2012

Categorieën

Het MVO Platform vergeleek de visie van de tien grootste politieke partijen op beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). GroenLinks komt in de MVO Meter als beste uit de bus. De partij behaalde 23 van de maximaal 24 te vergeven punten. De tweede en derde plek worden ingenomen door de ChristenUnie (21 punten) en de Partij van de Arbeid (20 punten). De VVD en PVV wisten geen punten te behalen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen iets van bedrijven. Ook de overheid heeft hierin een taak. Het MVO Platform ziet de overheid als wet- en regelgever, marktpartij en voorbeeldconsument, en als facilitator van MVO. De Nederlandse regering heeft de afgelopen jaren sterk de nadruk gelegd op het vrijwillige karakter van MVO en op de rol van facilitator. Dit werkt tot op zekere hoogte, vooral bij bedrijven die al gemotiveerd zijn en de meerwaarde van MVO inzien. Het MVO Platform vindt dat de overheid verder moet gaan en veel duidelijker moet aangeven wat minimaal van bedrijven mag worden verwacht als het gaat om het respecteren van milieu, arbeids- en mensenrechten in binnen- en buitenland en dit te bekrachtigen in beleid en wetgeving. Zo nodig moeten  bedrijven ook aansprakelijk worden gesteld voor betrokkenheid bij misstanden. De MVO Meter maakt in één oogopslag duidelijk hoe de politieke partijen de rol van de overheid zien bij MVO. Hechten ze er belang aan? Willen ze het beleid verder versterken? Verbinden ze consequenties aan maatschappelijk onverantwoord gedrag? Verkiezingsprogramma’s en MVO Verantwoord ondernemen is een thema dat een ruime meerderheid van de partijen ergens noemt en nastrevenswaardig vindt. Alleen VVD, PVV en SGP maken er geen expliciete melding van. De SP wil sociaal ondernemerschap stimuleren, GroenLinks wil duurzaam ondernemen makkelijker maken door met een zogeheten ‘Kafkabrigade’ belemmeringen weg te nemen. De PvdD en de PvdA pleiten beiden voor een actieve rol van de WTO bij het versterken van internationaal verantwoord ondernemen. Alleen de ChristenUnie besteedt een expliciete paragraaf aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het reguleren van het bedrijfsleven is voor veel partijen een groot taboe. Met twee uitzonderingen: als het gaat om dierenleed kiezen veel partijen een harde aanpak, ook richting bedrijven. Daarnaast kan de financiële sector rekenen op stevige maatregelen, regulering en toezicht bij een grote meerderheid van de partijen. Algemeen economisch beleid Ook in het algemeen economisch beleid komt MVO (impliciet) terug. Veel partijen zoals de PvdA, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie zoeken een weg uit de crisis door een omslag naar een groene of circulaire economie waarbij economische ontwikkeling samengaat met een duurzame omgang met energie en grondstoffen. Er is ambitie om van Nederland een koploper te maken op het gebied van hergebruik van grondstoffen en vermindering van afval. De PvdD, D66 en GroenLinks pleiten ervoor om de werkelijke kosten van producten en diensten in de prijs door te berekenen. Veel van deze plannen houden expliciet in dat maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gestimuleerd of beloond. Toch zijn er enkele kanttekeningen bij te maken: de plannen benadrukken vooral de milieukant van ondernemen en beperken zich veelal alleen tot het schaarser en duurder worden van grondstoffen en energie. Sociale aspecten van ondernemen zijn niet opgenomen, en ook ligt de nadruk bij veel partijen sterk op werkgelegenheid, innovatie en marktkansen voor Nederland. Bij veel partijen blijft het de vraag hoe veel partijen aankijken tegen de internationale kant van ondernemen: de effecten, invloed en relaties die bedrijven over de grens hebben.

‘Beloon koplopers en reken af met freeriders’

Door Lennaert Rooijakkers | 02 juni 2020

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wil na de zomer een nieuw beleid rond Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vormgeven. Wat is er de afgelopen jaren bereikt, hoe staat Nederland ervoor, en wat zijn de uitdagingen? Vandaag deel een van een tweeluik: met vrijblijvende convenanten hebben Nederlandse bedrijven nog een flinke slag te maken.

Lees artikel

Wacht nou eens op de hulpvraag!

Door Anika Altaf | 29 mei 2020

Bij deze COVID-19 crisis initiëren ontwikkelingsorganisaties allerlei acties in tientallen landen in Azië en Afrika. Maar sluiten die wel aan op waar mensen behoefte aan hebben en zijn deze wel kosteneffectief? Anika Altaf en Betteke de Gaay Fortman pleiten ervoor om niet in oude reflexen terug te vallen, maar nauwgezet uit te zoeken wat de hulpvraag is en goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat.

Lees artikel

Corona steun via particuliere initiatieven

Door Marc Broere | 28 mei 2020

Niet alleen grote organisaties zijn actief met het geven van noodhulp tijdens de coronacrisis. Wilde Ganzen is een speciaal corona fonds gestart voor Nederlandse particuliere initiatieven en hun lokale partners. Zij zitten vaak in haarvaten van de samenleving en kunnen de meest gemarginaliseerde groepen bereiken.

Lees artikel