Skip to content

 

Door:
Dutch Sustainable Growth Coalition

21 juni 2012

Categorieën

In de Dutch Sustainable Growth Coalition werken een aantal koplopers op het gebied van duurzaam ondernemen in het Nederlandse bedrijfsleven samen. In het kader van de duurzaamheidstop Rio+20 roept deze Coalitie op tot actie. In aanloop naar de Rio+20 Conferentie (20-22 Juni) – de belangrijkste mondiale duurzaamheidstop in 20 jaar – verscheen onlangs de vijfde editie van de Global Environmental Outlook. Hierin schetst de United Nations Environment Programme (UNEP) de voortgang die geboekt is op 500 belangrijke internationaal overeengekomen milieudoelstellingen. De score valt helaas mager uit: op slechts 4 terreinen is opmerkelijke verbetering opgetreden, op het gebied van de bescherming van de ozonlaag, het gebruik van loodvrije benzine, de verbeterde toegang tot veilig drinkwater en het onderzoek ter vermindering van vervuiling van de zee. Het UNEP-rapport, waaraan 600 wetenschappers een bijdrage hebben geleverd, bevestigt nogmaals wat velen van ons al vermoedden: de wijze waarop wij omgaan met onze planeet schiet schromelijk tekort, en is op termijn onhoudbaar. Een harde boodschap, maar daarom niet minder waar. Samen het tij keren De opgave om het tij te keren, wordt in de komende decennia nog eens extra uitdagend door de groei van de wereldbevolking (van 7 miljard nu, tot 9 miljard in 2050), de vergrijzing van die bevolking, de toename van het aantal chronisch zieken en de opkomst van een nieuwe middenklasse in emerging markets met daarmee gepaard gaande hogere consumptiepatronen. Tegelijkertijd bieden deze ontwikkelingen uiteraard veel nieuwe kansen voor (Nederlandse) bedrijven. Eén ding is zeker: een oplossing is alleen mogelijk wanneer we allemaal samen optrekken en overheden, bedrijven, NGO’s, consumenten en academici hun verantwoordelijkheid nemen. Kortom, een mix van duurzaam overheidsbeleid, duurzame bedrijfsstrategieën én maatschappelijk verantwoord consumeren is urgent. Het bedrijfsleven kan met name met zijn innovatieve vermogen een bijdrage leveren aan het oplossen van ingewikkelde problemen. Nederlands bedrijfsleven voorop Het Nederlandse bedrijfsleven loopt internationaal voorop op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals onder andere blijkt uit de vele hoge noteringen in diverse vooraanstaande internationale duurzaamheid-indices. Een aantal koplopers op het gebied van duurzaam ondernemen in het Nederlandse  bedrijfsleven, werkt daarom sinds kort samen in de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC). Deze bedrijven willen van elkaars ervaringen met duurzame bedrijfsstrategieën leren, en deze delen met anderen. Voorts willen zij een bijdrage leveren aan het internationaal nog meer op de kaart zetten van Nederland als één van dé Sustainability Valley’s in de wereld. Op dit gebied heeft Nederland de wereld zeker iets te bieden. Topsectoren Het ‘Nieuwe Bedrijvenbeleid’ van de Nederlandse regering richt zich in onze ogen dan ook terecht op het versterken van de zogeheten Topsectoren, waaronder Water, Agro & Food, Energie, Chemie, Life Sciences & Health en High Tech Systemen en Materialen. De concurrentiekracht van de bedrijven in deze Topsectoren bepaalt tevens de mate waarin zij een leidende rol kunnen (blijven) vervullen in het kader van het oplossen van een aantal van de grootste mondiale uitdagingen, waaronder de zogeheten energy, food, water-nexus. Met vreugde kan worden geconstateerd dat de Nederlandse overheid ook een aantal van deze Topsector thema’s integraal heeft meegenomen in het nieuwe ontwikkelingssamenwerkingbeleid. Dit creëert de broodnodige synergie, en biedt ruimte voor belangrijke publiek- private partnerschappen, zoals bijvoorbeeld het succesvolle Initiatief Duurzame Handel (IDH). Sustainable Development Goals Naar verluidt verlopen de onderhandelingen over de slottekst van de Rio+20 Conferentie op dit moment erg moeizaam ten gevolge van onder meer de mondiale financieel-economische crisis en het feit dat overheden zich geconfronteerd zien met de noodzaak van terugdringing van torenhoge staatsschulden. Het behoeft geen nader betoog dat deze, op zich gerechtvaardigde, prioriteit niet mag uitmonden in het verergeren van, de crisis op het gebied van milieu en duurzaamheid meer in het algemeen. De bedrijven verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) vragen van onze wereldleiders in Rio dat zij onderhandelingen starten over het tot stand brengen van Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze SDG’s moeten voortbouwen op de uit het jaar 2000 daterende Millennium Development Goals (MDG’s) van de Verenigde Naties – een serie van acht ontwikkelingsdoelen, die belangrijk ijkpunt zijn geweest om de wereld meer welvaart, welzijn en gelijkheid te brengen in 2015. De oplossing voor de problemen bij de vaak fragmentarische uitvoering van de MDG’s is niet om voortaan maar van het stellen van ambitieuze doelen af te zien. De echte boodschap is hier een andere: terecht gestelde doelen dienen ook daadwerkelijk uitgevoerd te worden! Specifiek en concreet De SDG’s moeten daarom specifieke doelen bevatten op het gebied van onder meer terugdringing van armoede, voedselzekerheid, vermindering van CO-2 en watergebruik; het behoud van biodiversiteit; de bescherming van bossen, verhoging van gebruik van hernieuwbare energie, recycling,clean development mechanisms, alsmede de kwaliteit van gezondheid. Het is van groot belang dat de SDG’s een kader bevatten om de mogelijkheden voor publiek-private samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling ten volle te benutten. De bedrijven verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition zullen met hun duurzame bedrijfsstrategieën, innovatiekracht en invloed in talloze internationale product- en productieketens  daar waar mogelijk  bijdragen aan het realiseren van de SDG’s. De SDG’s dienen gepaard te gaan met een concreet tijdpad: uiterlijk 2015 zou er overeenstemming moeten zijn over de precieze SDG doelstellingen, inclusief meetbare wereldwijde targets, met het oog op volledige implementatie per 2030. Daarmee kunnen we naadloos aansluiten bij één van de belangrijkste lessen uit het eerder aangehaalde UNEP-rapport. De internationale milieuverdragen met specifieke en concrete doelstellingen blijken namelijk veruit de meeste vooruitgang te laten zien. Zo’n kans voor open doel laten we toch niet liggen? Ben Franklin merkte eens op: ‘You may delay, but time will not, and lost time is never found again.’ In de komende dagen volgt in Rio het antwoord van onze regeringsleiders. Een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven staat in ieder geval nu al klaar om de handschoen op te pakken. Jan Peter Balkenende, Voorzitter Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) Paul Polman, CEO Unilever Jean-François van Boxmeer, CEO Heineken Frans van Houten, CEO Royal Philips Electronics Feike Sijbesma, CEO Royal DSM Ton Büchner, CEO AkzoNobel Peter Hartman, CEO KLM Royal Dutch Airlines Cees ‘t Hart, CEO FrieslandCampina Peter Voser, CEO Shell Bernard Wientjes, Voorzitter VNO-NCW    

De democratie moet leveren wat ze belooft 

Door Marc van Dijk | 05 februari 2020

In het Westen staat de democratie onder druk, in het mondiale Zuiden is ze als ideaal aan slijtage onderhevig. Experts uit drie continenten bieden bouwstenen, voor democratie voorbíj verkiezingen, een sociaal pact en een democratische nationale identiteit. ‘Doorbreek de dynamiek die nu dominant is: “de sterkste steeds sterker maken”.’ 

Lees artikel

In Mali is water een levensstroom

Door Marc Broere | 03 februari 2020

Hoe help je ngo’s en burgers in Mali beter voor hun rechten op te komen als het gaat om water en sanitatie? Het partnerschap Watershed gebruikt een heel palet aan activiteiten om de grondoorzaken op te lossen. ‘Je kunt migratie of geweld niet stoppen, als je het waterprobleem niet óók aanpakt.’

Lees artikel

En wat als Rutger Bregman los zou gaan op internationale samenwerking?

Door Dirk Jan Koch | 30 januari 2020

In deze column-serie licht Dirk-Jan Koch eens per twee maanden een onderwerp uit waar hij mee bezig is in het kader van zijn onderzoeksproject ‘ongeplande effecten van internationale samenwerking’. Deze keer: wat zijn de bijwerkingen van de verzakelijking van de sector?

Lees artikel
Scroll To Top